Производство

signature.png

Д Е К Л А Р А Ц И Я  Н А  Р Ъ К О В О Д С Т В О Т О

От името на Ръководството, обявявам личната си ангажираност към разработване, внедряване, сертифициране и непрекъснато подобряване на  Система за управление на качеството и безопасността на храните /СУКБХ/ в съответствие с изискванията на стандартите EN ISO 9001: 2015 и FSSC 22 000 в МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД с обхват:

 

"Производство и продажба мляко и млечни продукти"                            

в производствената база в гр. Хасково.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ

 

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД се задължава да произвежда мляко и млечни продукти, които удовлетворяват клиентските и нормативни изисквания, при най-висок контрол на безопасността и качеството им, с грижа за околната среда.

 

Политиката по качеството и безопасността на храните е равнозначна неизменна част от цялата политика и стратегия на МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД. Ръководството на фирмата въвежда политиката по качество и безопасност на храните като средство за управление и подобряване на резултатите от производствената дейност. Политиката се основава на основните принципи за управление на качеството, а именно:

 

Ø Ориентиране към клиента - ние зависим от нашите клиенти и затова се стремим да разбираме техните настоящи и бъдещи потребности, изпълняваме техните изисквания и се стараем да надминаваме очакванията им;

Ø Ръководство - ръководителите на всички нива в МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД осигуряват единство на целите и създават подходяща работна среда, в която персоналът може да бъде привлечен за постигане на определените цели;

Ø Привличане на персонала - хората работещи в МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД са основният ни капитал и ръководството се стреми да стимулира потенциалните им възможности за професионална изява за постигане на непрекъснат и траен просперитет в Организацията;

Ø Процесен подход - стремим се да постигаме ефикасност на резултатите от дейността си чрез процесния подход на управление;

Ø Системен подход на управление - управлението на взаимно свързаните процеси като система допринася за ефикасността на постигнатите резултати от дейността ни и изпълнение на целите ни;

Ø Непрекъснато подобряване - наша постоянна цел е непрекъснатото подобряване на постиженията ни;

Ø Вземане на решение, основано на факти - ефикасността на нашите решения се основава на анализ на данни и информация;

Ø Взаимно изгодни връзки с доставчиците - ние и нашите доставчици сме взаимно свързани и взаимноизгодните отношения с тях ни помагат да създаваме стойност в съответствие с нормативните и клиентски изисквания.

 

 ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ е ориентирана е към:

ü внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на фирмата;

ü удовлетворяване на нормативните и клиентски изисквания и очаквания за качествени и безопасни продукти; 

ü създаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до  подобряване и увеличаване на ефикасността и ползите от съвместната дейност;

ü повишаване ангажимента на МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД към обществото като опазване на околната среда, здравето и безопасността на населението като идентифицираме, оценяваме и контролираме опасностите, отнасящи се до безопасността на произвежданите от нас хранителни продукти на всеки етап от производството;

ü Ефикасна поддръжка принципите на HACCP системата за всички етапи от преработката и продажбата на продуктите ни, а именно:

  • Анализ на опасностите;
  • Определяне на критичните точки;
  • Определяне на критичните граници;
  • Непрекъснато наблюдение и контрол на критичните точки

 

Политиката по качеството и безопасността на храните на МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД изисква етичност и спазване на отговорностите и задълженията по отношение на качеството и безопасността на продуктите на всички длъжностни лица, на всички нива в организацията.

 

    Целите по качеството на МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД отразяват фирмената политика на ориентиране към клиентите, обществото и сътрудниците. С внедряване на СУКБХ ръководството си поставя следните цели:

 

ü поддържане на  високо доверие у клиентите в лоялността на организацията и в  качеството и безопасността на продуктите и;

ü запазване на досегашните клиенти и пазари и навлизане на нови;

ü непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията на пазара;

ü повишаване на качеството и безопасността на продуктите и производителността на труда, като резултат от общите усилия на целия колектив, през целия цикъл на производство;

ü спазване съответните законови изисквания, при най-висок контрол на качеството и безопасността на продукта, и стремеж към усъвършенстване;

ü чрез ефикасни превантивни или коригиращи действия да намаляваме несъответствията и разходите свързани с тях при производството на продуктите ни;

ü повишаване на квалификацията на персонала;

ü осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда, околната среда, както и подходяща инфраструктура;

ü осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и  постоянното подобрение на Системата за управление на качеството и безопасността на продуктите, както и за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.

 

Ръководството на МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД изразява своята убеденост за съпричастност, ангажираност и коректност на целия персонал на фирмата при

реализиране на Политиката и Целите по качеството и безопасността на храните.

 

 

 

 

 

 

bmkpng.png

 

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

Приложение №1

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА  И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

                       

                  Управителят на дружеството дава израз в настоящата декларация на убеждението, че устойчиво развитие на МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД може да бъде  постигнато само чрез осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на всички работници, служители на фирмата, както и други, свързани с работата лица и при постигане на най-високите изисквания по отношение на екологичните нормативи.

Официално обявявам решението на МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД да се разработи, внедри, сертифицира и подобрява непрекъснато Система за управление на  околната среда, здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на международно признатите стандарти БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

ПОЛИТИКАТА НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТ, ПРИ СТРИКТНО СЪБЛЮДАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО МУ  ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ОСИГУРЕНИ БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Политиката по околна среда, здраве и безопасност при работа е насочена основно в следните направления:

1. Здраве и безопасност при работа

    Ø Осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучение и наблюдение, за да могат всички служители да осъзнаят опасностите и риска в работата и отговорно и безопасно да извършват дейностите си;

    Ø Осигуряване на надеждна комуникация по всички аспекти на здравето, условията на труд и безопасността при работа между ръководството и служителите;

    Ø Регистриране и разследване на всеки инцидент, злополука и професионално заболяване, като аргументираните решения и предприетите мерки бъдат широко разпространявани и внедрени за понижаване рисковете на работното място;

    Ø Прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване/ недопускане на професионалните рискове.

2. Опазване на околната среда

Ø  Извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите по управлението на околната среда и въздействието на дейността на Дружеството върху нея. Определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда;

Ø  Провеждане на комплекс от дейности за опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на замърсяването на околната среда, към нейното възстановяване, запазване за бъдещите поколения и подобряване;

Ø  Контрол върху изчерпването на природните ресурси, използвани в дейността на Организацията;

Ø  Спазване на приложимите правни и други изисквания при управление на оценените аспекти на околната среда;

Ø  Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на всички аспекти на околната среда.

 

Като Управител на фирмата

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М

личното си участие в осъществяването на обявената в настоящата Декларация - политика по околната среда, здравето и безопасността при работа, гарантираща правата и очакванията на клиентите, служителите на фирмата и обществото за постоянно подобряване безопасни условия на труд, опазване на околната среда и свързания с това траен просперитет на МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ ЕООД.

                                                 

 

Длъжност

Фамилия

Подпис

Дата

Утвърдил

Управител

Георгиев

 

01.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ СЕ НАМИРА В ГР. ХАСКОВО, СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, РЕГИОН КОЙТО ПРЕДПОЛАГА ИЗОБИЛИЕ НА СУРОВИНА НЕОБХОДИМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ КАПАЦИТЕТНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЗАВОДА (ОТКОЛЕШНИ СА РАЗВИТИЕТО И ТРАДИЦИИТЕ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В ТОЗИ РАЙОН НА БЪЛГАРИЯ).
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Е СТРАТЕГИЧЕСКО И Е ОПРЕДЕЛЕНО ОЩЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО МУ ПРЕЗ 1969 ГОД. С ЦЕЛ БЕЗПРОБЛЕМНОТО ПРИЕМАНЕ НА СУРОВИНА, ЕКСПЕДИЦИЯ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ДО ВСИЧКИ АДМИНИСТРАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА ГОДИНАТА.

 

МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – НАПЪЛНО ОКОМПЛЕКТОВАНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ПРОИЗВОДСВТОТО НА ПРЯСНО МЛЯКО, КИСЕЛО МЛЯКО, КАШКАВАЛ, АЙРАН, МЛЕЧЕН ДЕЛИКАТЕС ТИП „СИРЕНЕ ДУНАВИЯ”, ИЗВАРА, ЦЕДЕНО КИСЕЛО МЛЯКО И МАСЛО;


11.gif

СЪОБРАЗНО НАЛИЧНИТЕ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, КЪМ МОМЕНТА ЗАВОДА РАЗПОЛАГА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕРАБОТВАНЕ НА 70 - 90 ТОНА СУРОВИНА НА ДЕН, КАТО МОЖЕ ДА ПРОИЗВЕЖДА:
-    КИСЕЛО МЛЯКО – ОТ ВСИЧКИ МАСЛЕНИ ГРУПИ– НАД 34 ТОНА НА ДЕН
-    ЦЕДЕНО КИСЕЛО МЛЯКО- 10 ТОНА НА ДЕН
-    ПРЯСНО МЛЯКО  - КРАВЕ ОТ ВСИЧКИ МАСЛЕНИ ГРУПИ- 15 ТОНА НА ДЕН
-    КАШКАВАЛ – ОТ КРАВЕ И ОВЧЕ МЛЯКО- ДО 30-40 ТОНА НА ДЕН
-    МЛЕЧЕН ДЕЛИКАТЕС “СИРЕНЕ ДУНАВИЯ”- ДО 5 ТОНА НА ДЕН
-    МАСЛО КРАВЕ - СПОРЕД ПРЕРАБОТЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СУРОВИНА, ДО 1 ТОН НА ДЕН
-    ИЗВАРА – ЦЯЛОТО КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕНА КАШКАВАЛЕНА СУРОВАТКА ОТ ЦЕХ КАШКАВАЛ;


14.jpg


ПРОИЗВЕЖДАНИ ПРОДУКТИ :

-    КИСЕЛО МЛЯКО:
      -    КИСЕЛО МЛЯКО „БМК 1”  ПО ОДОБРЕНА ТД - МАСЛЕНОСТ ОТ 0% ДО 1%
      -    КИСЕЛО МЛЯКО „БМК 2”   ПО ОДОБРЕНА ТД - МАСЛЕНОСТ 2%
      -    КИСЕЛО МЛЯКО „БМК 3,6” ПО ОДОБРЕНА ТД – МАСЛЕНОСТ 3,6%
      -    КИСЕЛО МЛЯКО РОДОПИ   ПО ОДОБРЕНА ТД - 2 % МАСЛЕНОСТ
      -    КИСЕЛО МЛЯКО ЕВРИДИКА ПО ОДОБРЕНА ТД - 3.6 % МАСЛЕНОСТ
      -    КИСЕЛО МЛЯКО С ДОБАВЕНА СМЕТАНА ОРФЕЙ ПО ОДОБРЕНА ТД - 5 % МАСЛЕНОСТ 
-    ЦЕДЕНО КИСЕЛО МЛЯКО „БМК ПО ОДОБРЕНА ТД – ТИП КАТЪК”
-    АЙРАН „БМК” ПО ОДОБРЕНА ТД – МАСЛЕНОСТ 1,6%;
-    ПРЯСНО МЛЯКО БМК ПО ОДОБРЕНА ТД - ПЛИК 1 /ЕДИН/ ЛИТЪР С МАСЛЕНОСТЪ 3%;
-    МЛЕЧЕН ДЕЛИКАТЕС “СИРЕНЕ ДУНАВИЯ” – ПЛАСТМАСОВА КУТИЯ ОТ 1 КГ ДО 9 КГ;
-    ПРЯСНО МЛЯКО БМК ПО ОДОБРЕНА ТД - БУТИЛКА 1/ЕДИН/ ЛИТЪР С МАСЛЕНОСТ 3%
-    КАШКАВАЛ БМК ПО ОДОБРЕНА ТД– ОТ КРАВЕ И ОТ ОВЧЕ МЛЯКО;
-    ИЗВАРА БМК ПО БДС
-    КРАВЕ МАСЛО ПО БДС 85 % МАСЛЕНОСТ

-    КАТЪК БМК - 500гр. ОТ КРАВЕ МЛЯКО